தமிழ் | తెలుగు

» ஸ்ரீ மந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் போதனைகள் » எவரிடம் ஆலோசனை பெற கூடாது?

எவரிடம் ஆலோசனை பெற கூடாது?

இறைவனை அறியாத எவரிடமும் ஆலோசனை பெறாதீர்கள். அவர்கள் வழிகளிலும் செல்லாதீர்கள்.

ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா

✡✡✡✡✡✡✡

Filed under: ஸ்ரீ மந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் போதனைகள்