தமிழ் | తెలుగు

» ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் அருளிய ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி

……வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்ட பரிசுத்த வேதங்களிலிருந்தும் மற்றும் இந்த கலியுகத்திலே ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அருளிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது   ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை எட்டாம் உபதேசம் ஸ்ரீமந் நாராயணரின் அழிவற்ற உருவத்தின் இரகசியம் உலக மக்கள் அல்லது மனுபுத்திரர்கள் தங்களுடைய நற்கிரியைகளினிமித்தம் புதிய வானம் புதிய பூமியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு, நியாயந்தீர்க்கப்பட்டு பிரவேசிக்கிறார்கள். அர்ச்சுனா! எல்லாக்காலங்களிலும் என்னை மட்டுமே நினைத்து போர் புரிவாயாக. மனத்தையும் புத்தியையும் என்னிடம் அர்ப்பணம் செய்து என்னிடம் நிலைநிறுத்தி சந்தேகமின்றி என்னையே வந்தடைவாய். ஓ! அர்ச்சுனா! அழிவற்ற யோகம் அல்லது ஆதிபலியின்மேல் உன்னுடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, என்றும் என்மேல் தியானம் செய்து, உலகத்தின் காரியங்கள் அல்லது ஐம்புலன்களைக் குறித்து நினைக்காமல், அவருடைய சேவையை செய்வதில் மட்டுமே நிலைபெற்று தரித்திருக்கிறவன் பிரகாசிக்கும் தெய்வீக புருஷரை அடைகிறான். பரமாத்மா எல்லாம் அறிந்தவர், காலவரையற்றவர் அல்லது பழமையானவர். அவருக்கு துவக்கம் என்பது கிடையாது. எல்லா உலகங்களுக்கும் நாயகனும், அதை கட்டுப்படுத்துகிறவரும் அவரே. அவர் அளவிலும் சிறியவர், பெரியவற்றில் பெரியவர். அவர் ஐம்புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். மனித சிந்தையினால் அவரைப் பற்றிக்கொள்ள (அறிந்து கொள்ள) முடியாது. இந்த உலகத்தை பிரகாசிக்கச்செய்யும் ஒளி அவரே. அவர் இருளுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். ஜீவன் முக்தி அல்லது மகிமையை அடைவதற்கு முன்பாக, ஒருவன் பரமபுருஷரின் ஆதிபலியின்மேல் தியானம் செய்து முழு பக்தியுடன் அவரை எப்பொழுதும் நினைக்கின்றானோ அவன் … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி

பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் அருளிய ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி ……வெவ்வேறுதீர்க்கதரிசிகளால்எழுதப்பட்டபரிசுத்தவேதங்களிலிருந்தும் மற்றும் இந்தகலியுகத்திலேஸ்ரீமந்நாராயணர்ஸ்ரீலஹரிகிருஷ்ணாஅருளிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை எட்டாம் உபதேசம் ஸ்ரீமந் நாராயணரின் அழிவற்ற உருவத்தின் இரகசியம் சிருஷ்டிப்பு மற்றும் ஆதிபலி செலுத்துதல் அவருடைய கிரியை என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாம் காணும் எல்லா உலகப் பொருட்களும் அழிவுள்ளது அல்லது ஆதிபூதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒளியான பரமபுருஷர்தான், ஆதி தெய்வம். அர்ச்சுனா! இந்த மனித சரீரத்திலே அவரே ஆதி யக்ஞம் என்றழைக்கப்படுகிறார். அவரையே சிந்தித்துக்கொண்டு அவரை கிரஹித்து உணர்ந்து கொண்டவன் தன்னுடைய பூலோக சரீரத்தை விட்டு அவன் செல்லுகிறபொழுது மகிமையின் சரீரத்தைப் பெறுகிறான். இதில் சந்தேகமேயில்லை. அர்ச்சுனா!மரணத்தருவாயில் யாதொருவன் தன்னுடைய பூலோக சரீரத்தை விட்டுச்செல்லுகின்றானோ, அவனவனுடைய தகுதிக்கேற்ப எது கிடைக்க வேண்டுமோ அதையே பெறுகிறான். தேவலோக மக்கள் பரதீசிற்குச் சென்று தங்களுடைய அழிவற்ற ஜல சரீரத்தை (நவானி தேஹீ) – ஜீவன் முக்தியைப் பெறுகிறார்கள். பூமிக்குரிய மக்கள் தங்களுடைய பூமிக்குரிய சரீரத்தை உயிர்த்தெழுதலின்பொழுது (புனர்தானம்) தர்ம யுகத்தில் திரும்பவும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் அருளிய ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி

……வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்ட பரிசுத்த வேதங்களிலிருந்தும் மற்றும் இந்த கலியுகத்திலே ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அருளிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது எட்டாம் உபதேசம் ஸ்ரீமந் நாராயணரின் அழிவற்ற உருவத்தின் இரகசியம் அர்ச்சுனன் அவதார புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரைப் பார்த்து கேட்ட கேள்வி என்னவெனில்:  அழிவில்லாத பிரம்மம் அல்லது சிருஷ்டிகர்த்தா அல்லது பரமபுருஷர் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? ஆதியாத்மா அல்லது கர்த்தருடைய ஆவி அல்லது பரமாத்மா என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? கர்மம் அல்லது கிரியை என்றால் என்ன? ஆதிபூம் அல்லது திடப்பொருள் என்றால் என்ன? ஆதி தெய்வம் என்றால் என்ன? ஆதி யஜ்ஞம் என்றால் என்ன? அவர் சரீரத்தில் எங்ஙனம் வசிக்கிறார்? அவரை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்ள முடியும்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறியது: அந்த மகத்துவமான அழிவற்ற உருவம் அல்லது சுயம்புவாகிய புருஷனே பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர். அவருக்குள் வாசம் பண்ணுகிற அந்த காணக்கூடாத பரமாத்மாவே ஆதியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

எட்டாம் உபதேசம்

பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் அருளிய ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி ……வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்ட பரிசுத்த வேதங்களிலிருந்தும் மற்றும் இந்த கலியுகத்திலே ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அருளிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது     ஸ்ரீமந் நாராயணரின் அழிவற்ற உருவத்தின் இரகசியம் எட்டாம் உபதேசத்திற்கான முன்னுரை ஸ்ரீமந் நாராயணரின் குணங்களைக் குறித்தும், அவருடைய அழிவில்லாத உருவத்தைக் குறித்த இரகசியத்தையும் இந்த உபதேசம் வெளிப்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு யுகங்களிலும் காலாகாலங்களிலும் ஸ்ரீமந் நாராயணர் இராமர், கிருஷ்ணர், இயேசு என்ற பெயர்களில் அவதார புருஷர்களாகவும், தீர்க்கதரிசிகளாகவும் வெளிப்பட்டார். ஆனால் அவருடைய சொந்த உருவத்தை யாருக்கும் காண்பிக்கவில்லை. இந்த கலியுகத்தை அழித்து, தர்மயுகத்தை நிலைநாட்ட வரும்பொழுதுதான் தன்னுடைய சொந்த உருவத்தை மக்களுக்குக் காண்பிக்கிறார். அந்த உருவம்தான் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் உருவமாகும். இந்த உருவமானது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக ராஜாக்களுக்கும், தீர்க்கதரிசிகளுக்கும், முனிவர்களுக்கும் மறைக்கப்பட்டது. இந்த உருவத்தைத்தான் அர்ச்சுனன் காண ஆசைப்பட்டான். ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் அருளிய ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி

……வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்ட பரிசுத்த வேதங்களிலிருந்தும் மற்றும் இந்த கலியுகத்திலே ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அருளிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது   ஏழாம் உபதேசம் தேவனுடைய முதற்பேறானவர் ✡ ஞானம் ✡ ஆதிபுருஷரைப் பற்றிய இரகசியம் ஆனால் நற்பண்புகளுள்ள மனிதர்கள் என்னை கிரஹித்து உணர்ந்து கொண்டதினால் அவர்களுடைய கர்ம பாவங்கள் மறைக்கப்படுகிறது. மேலும் அவர்கள் கண்டு விசுவாசிக்கும் தன்மையால் உண்டாகும் தவறான நம்பிக்கையை விட்டு எல்லா வழிகளிலும் திடமான தீர்மானத்துடன் என்னையே வணங்குவார்கள். மூப்பினின்றும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபடுவதற்காக என்னை சரணடைந்தவர்கள் எவர்களோ, அவர்கள் நாராயணராகிய ஆதிபுருஷராகிய என்னை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் என்னில் மட்டுமே பரமாத்மா வாசஞ்செய்கிறார். மேலும் ஆதிபூதம், ஆதி தெய்வம், ஆதி யஜ்ஞம் (அழிவற்ற யோகம்) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும் என்னை பரிபூரணராக அறிந்தவர்களும், எல்லா பக்தர்களின் இருதயத்தில் அந்த வேள்வியின் ஜீவ ஆத்மா அல்லது பரிசுத்த ஆவியான அமிர்தம் ஒரு சாட்சியாக வாசஞ்செய்கிறது. நிலைபெற்ற மனமுடையவர்கள் தங்களுடைய சரீரத்தை விட்டுச்செல்கிற காலத்திலும் அல்லது மரணத்திலும்கூட என்னை மட்டுமே அறிவர். எபேசியர் 4:30: “அன்றியும், நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாகப் பெற்ற பரமபுருஷருடைய ஜீவ ஆத்மா அல்லது பரிசுத்த ஆவியைத் துக்கப்படுத்தாதிருங்கள்.” ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

ஏழாம் உபதேசம்

பரமபுருஷர் ஸ்ரீமந் நாராயணர் அருளிய ஆதிவேள்வியின் நற்செய்தி ……வெவ்வேறு தீர்க்கதரிசிகளால் எழுதப்பட்ட பரிசுத்த வேதங்களிலிருந்தும் மற்றும் இந்த கலியுகத்திலே ஸ்ரீமந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா அருளிய சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது   தேவனுடைய முதற்பேறானவர்                                                      ஞானம்                                                    ஆதிபுருஷரைப் பற்றிய இரகசியம் இவர்களுள் பரிசுத்தாவியினால் (ஜீவ ஆத்மா) நிரப்பப்பட்டவனும், என்னுள் நிலைபெற்றவனும், என்னிடம் பிரத்யேகமான பக்தியை உடையவனும் சிறந்தவன் ஆகிறான். நான் அவனுக்குப் பிரியமானவன், அவனும் எனக்குப் பிரியமானவன் (ஆதிவேள்வியில் பங்கெடுத்தவர்கள்). இவர்கள் எல்லோரும் சிறந்தவர்களாக இருப்பினும் என்னுடைய  பரிசுத்தாவியினால் நிரப்பப்பட்ட மனிதனும், ஆதிபலி அல்லது அழிவற்ற யோகத்தில் பங்கெடுத்தவனும் என்னுடைய சுயமே அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதுமான அந்த பக்தன், மனதையும் அறிவையும் என்னிடத்தில் அர்ப்பணித்து, என்னிடத்தில் மட்டுமே உறுதியாக நிலைபெற்றிருந்தால் அவன் உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைகிறான். நான் கடைசியாக வந்திருக்கும் அவதாரத்திலே, பரமபுருஷராகிய நானே முடிவு என்றும் என்னாலே இவையனைத்தும் உண்டாயின என்றும் தெளிவடைந்த ஆத்மா உணர்ந்து, என்னை வணங்குகிறான். அத்தகைய மகத்தான தெளிவுள்ள ஆத்மாவை கண்டுபிடிப்பது அரிது. நான் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறேன். நானே ஜமந் நாராயணர் – அல்லா – கிறிஸ்து இயேசு – தாவீதின் குமாரனாக இருக்கிறேன். நான் இறைவனின் உண்மை உருவம். ஆனால் தங்களுடைய சொந்த அறிவால் உண்டாகும் ஆசைகளால் கவரப்பட்டவர்கள், தங்களுடைய கண்டுவிசுவாசிக்கிற தன்மையினால் தூண்டப்பட்டு என்னுடைய மற்ற உருவங்களையும் மற்ற தெய்வங்களையும் … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

ஏழாம் உபதேசம்

தேவனுடைய முதற்பேறானவர் – ஞானம் – ஆதிபுருஷரைப் பற்றிய இரகசியம் என்னென்ன விதமான குணங்கள் இருந்தபோதிலும், என்னால் பிறப்பிக்கப்பட்ட சாத்வீகர்களும், பூமிக்குரியவர்களான ரஜோ குணமுள்ளவர்களும், காமத்தினால் தந்தை தாய்க்கு பிறந்தவர்களும், மிருகத்தன்மை உடையவர்களும், உலகத்தினால் பிறந்தவர்களும், தாமஸ குணம் உடையவர்களுமாகிய இவர்கள் அனைவரும் என்னிடமிருந்தே உண்டானவர்கள் என்பதை அறிவாயாக. ஆனால் உண்மையில் நான் அவர்களிடம் இல்லை, அவர்களும் என்னுள் இருப்பதில்லை (மூன்று பிரிவினரும் கடவுளிடம் இருந்து தோன்றுகின்றனர்). சாத்வீக குணம், ரஜோ குணம் மற்றும் தாமஸ குணமுள்ள இந்த மூன்று சுபாவங்கள் அல்லது குணங்களால் என்னுடைய முழு சிருஷ்டிப்பானது மாயமானவைகளால் அல்லது தவறான நம்பிக்கையினால் நிறைந்திருக்கிறது.   ஆகவேதான் அவர்கள் என்னை அறிந்துகொள்ள தவறுகிறார்கள். நான் இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவன், தனிப்பட்ட  குணமுடையவன்,  நான் அழிவற்றவன். எவர்கள் இந்த மூன்று குணங்களையும் விடுவதில்லையோ அவர்கள் இந்த அற்புதமான என்னுடைய மகிமையை அடைவது அரிதாகும். ஆனால் என்னால் முன் குறிக்கப்பட்டவர்கள் என்னையே பூஜித்து, அவர்கள் மாத்திரமே மரணத்தை மேற்கொண்டு என்னுடைய மகிமையைக் காண்பார்கள். தங்களுடைய சொந்த அறிவுடையவர்களும், மாயையினால் இழுத்துச் செல்லப்பட்டவர்களும், சாத்தானுடைய குணமாகிய கண்டுவிசுவாசிக்கிற தன்மையை தழுவுகிறவர்களும் ஆகிய அப்படிப்பட்ட மதியீன நீசர்கள் என்னுடைய மகிமையை காண்பதில்லை. அர்ச்சுனா பூலோக செல்வங்களை நாடுகிறவர்கள், துன்புற்றவர்கள், பூலோக ஞானத்தை தேடுபவர்கள் மற்றும் ஞானம் அல்லது பரமபுருஷரின் … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை

ஆழ்நிலை தியானம் அல்லது அழிவற்ற யோகம் என்றால் என்ன?

ஆறாம் உபதேசம் Transcendal Meditation   எவன் என்னை எல்லா உயிர்களிடத்திலும் பார்க்கிறானோ, என்னுள் எல்லாம் உயிர்வாழ்வதைப் பார்க்கிறானோ அவனுக்கு நான் காணாமற்போவதில்லை, அவனும் எனக்குக் காணாமற்போவதில்லை. ஒரு பக்தன் என்னுடனே ஐக்கியப்பட்டு என்னில் நிலைத்திருந்து, அனைத்து உயிர்களிலும் வாழும் என்னையே வணங்கினால், இந்த உலகத்திலே அவன் என்ன செய்தாலும் எத்தொழில் செய்தாலும் என்னுடனே வாழ்கிறான். பரமபுருஷரை கிரஹித்து உணர்ந்த ஒருவன் சுகமாயினும், துக்கமாயினும் எங்கும் தன்னையே உபமானமாகக் கொண்டு சமமாகப் பார்க்கின்றானோ, அத்தகைய என்னுடைய பக்தன்தான் சிறந்தவன் அல்லது உண்மையான மணவாட்டி ஆவான். அதுமட்டுமின்றி இந்த உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு சிருஷ;டியும் கடவுளை உணர்ந்த ஆத்மாவிற்கு, தேவர்களுக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. அர்ச்சுனன் கிருஷ்ணரை நோக்கி் ஆண்டவனே! நீ கற்பித்த ஆழ்நிலை தியான முறையின்படி என்னுடைய சஞ்சலமுள்ள மனதால் சமாதானத்தை அடையமுடியவில்லை. ஏனென்றால் இந்த ஐம்புலன்களின் மனதானது அல்லது என்னுடைய கண்டுவிசுவாசிக்கிற தன்மையானது அடங்காததாயும், பிடிவாத முள்ளதாயும், வலிமையுடையதுமாய் உள்ளது. ஆகவே காற்றைப்போல அசைந்தாடிக் கொண்டிருக்கும் என்னுடைய மனித சிந்தையைக் கட்டுப்படுத்துவது எனக்குக் கடினமாயிருக்கிறது என்று கூறினான். அதற்கு கிருஷ்ணர் கூறியதாவது் ஐம்புலன்களால் கண்டு விசுவாசிக்கிற மனம் அடக்குதற்காpயதுதான், நிலையற்றதுதான், இதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் ஆழ்நிலை தியானம் (வைராக்யேன) அல்லது அழிவற்ற யோகத்தினால் அடைந்த சத்தியத்தின் மூலமாக முழு விசுவாசத்துடன் சந்நியாச யோகத்தை மறுபடியும் … Read entire article »

Filed under: ஸ்ரீ மந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் போதனைகள், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை