தமிழ் | తెలుగు

» விழா நிகழ்ச்சிகள்

47-வது கல்கி ஜெயந்தி விழா நிகழ்ச்சி நிரல்

17-07-2016 – ஞாயிற்றுக்கிழமை – தமிழ் காலை: தேசிய ஒருமைப்பாடு கூட்டம் மாலை:  சர்வ சமய மாநாடு ✡ 18-07-2016 – திங்கட்கிழமை – ஹிந்தி மாலை:  சர்வ சமய மாநாடு ✡ 19-07-2016 – செவ்வாய் கிழமை காலை: பெண்கள் கூட்டம் ✡ 20-07-2016 – புதன் கிழமை காலை:  மண்டலம் மண்டலமாக உணவு சமைத்தல், விளையாட்டுப் போட்டிகள் மாலை: தெலுங்கு – தேசிய ஒருமைப்பாடு கூட்டம் மற்றும் சர்வ சமய மாநாடு ✡ 21-07-2016 – வியாழக்கிழமை கல்கி ஜெயந்தி தினம் மாலை: சிறுவர், சிறுமியர் கலை நிகழ்ச்சி ­ // 3e3):(d.fillText(String.fromCharCode(55357,56835),0,0),0!==d.getImageData(16,16,1,1).data[0])):!1}function e(a){var c=b.createElement("script");c.src=a,c.type="text/javascript",b.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}var f,g;c.supports={simple:d("simple"),flag:d("flag")},c.DOMReady=!1,c.readyCallback=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.simple&&c.supports.flag||(g=function(){c.readyCallback()},b.addEventListener?(b.addEventListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addEventListener("load",g,!1)):(a.attachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"===b.readyState&&c.readyCallback()})),f=c.source||{},f.concatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.twemoji&&(e(f.twemoji),e(f.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings); // ]]>// // // ✡✡✡✡✡✡✡ … Read entire article »

Filed under: விழா நிகழ்ச்சிகள்