தமிழ் | తెలుగు

» விழா நிகழ்ச்சிகள் » 47-வது கல்கி ஜெயந்தி விழா நிகழ்ச்சி நிரல்

47-வது கல்கி ஜெயந்தி விழா நிகழ்ச்சி நிரல்

17-07-2016 – ஞாயிற்றுக்கிழமை – தமிழ்

காலை: தேசிய ஒருமைப்பாடு கூட்டம்

மாலை:  சர்வ சமய மாநாடு

18-07-2016 – திங்கட்கிழமை – ஹிந்தி

மாலை:  சர்வ சமய மாநாடு

19-07-2016 – செவ்வாய் கிழமை

காலை: பெண்கள் கூட்டம்

20-07-2016 – புதன் கிழமை

காலை:  மண்டலம் மண்டலமாக உணவு சமைத்தல், விளையாட்டுப் போட்டிகள்

மாலை: தெலுங்கு – தேசிய ஒருமைப்பாடு கூட்டம் மற்றும் சர்வ சமய மாநாடு

21-07-2016 – வியாழக்கிழமை

கல்கி ஜெயந்தி தினம்

மாலை: சிறுவர், சிறுமியர் கலை நிகழ்ச்சி

­

✡✡✡✡✡✡✡

Filed under: விழா நிகழ்ச்சிகள்