தமிழ் | తెలుగు

» ஸ்ரீ மந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் போதனைகள் » அரியதொரு பொக்கிஷம்

அரியதொரு பொக்கிஷம்

இக்கலியுகத்தை முடித்தபின் நாராயணராகிய ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணா போதித்த இந்த சத்திய வாக்குகள் இவ்வுலக மக்களுக்கு அரியதொரு பொக்கிஷமாகும். இந்த சத்திய வாக்குகள் ஜனங்களுக்கு பிடித்தாலும், பிடிக்காவிடினும் உலகமெங்கும் பரவும்.

✡✡✡✡✡✡✡

Filed under: ஸ்ரீ மந் நாராயணர் ஸ்ரீ லஹரி கிருஷ்ணாவின் போதனைகள்